Betaalmethoden

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

 1. Padelshop Vibora mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

  overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Padelshop Vibora de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. Padelshop Vibora behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Betalingen en betalingstermijn

Producten worden direct afgerekend in de winkel.

Artikel 8 - Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Padelshop Vibora gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Padelshop Vibora.

 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Padelshop Vibora zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn

  betalingsverplichting heeft voldaan.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van Padelshop Vibora op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Padelshop Vibora, dan is hij nog

  steeds verplicht de afgesproken prijs aan Padelshop Vibora te betalen.